Ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams, Posner Jurisprudencijos problemos


ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams

Vilniaus AVMI m. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos toliau — ir atsakovas, VMI m. Pareiškėjas kreipėsi į teismą m.

Skunde nurodė, kad visi automobiliai buvo įsigyti Europos Sąjungos toliau — ir ES valstybėse narėse vykdomuose aukcionuose, kur pardavėjai išrašė sąskaitas-faktūras, atitinkančias m. Informacija, kad minėtos įmonės yra aukcionų organizatorės, pateikiama jų tinklalapiuose, taip pat pateikiamos aukciono taisyklės, pirkimo sąlygos ir kt.

Pirkdamas automobilius, pareiškėjas visiškai pasitikėjo aukciono organizatorių pateikiama informacija, t. Tą faktą patvirtino ir aukciono organizatorių išrašomos sąskaitos.

ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams

Atsižvelgus į PVM direktyvos straipsnį, užsienio įmonėms, kurios veikė kaip aukciono organizatorės, nekilo prievolė išrašytose sąskaitose-faktūrose nurodyti taikomą maržos schemą. Pardavimo aukcione organizatoriaus išrašytoje sąskaitoje-faktūroje PVM atskirai nenurodomas. Pažymėjo, kad visos naudotų automobilių pardavėjų išrašytos sąskaitos-faktūros atitiko PVM direktyvos reikalavimus: nurodyta aukciono data, automobilio kaina, maržos suma.

Taigi aukciono organizatorių išrašytos sąskaitos-faktūros nekėlė abejonių, kad taikoma speciali apmokestinimo schema, todėl Patikrinimo akte esantis teiginys, kad Lietuvos pirkėjas turi žinoti, kas yra naudotų automobilių pardavėjas, t. Šiose sąskaitose išskirta marža, nurodomas 25 proc.

Šis atsakymas leidžia teigti, jog ES šalių pardavėjai, įformindami naudotų automobilių tiekimus, ne visada laikosi nustatytų reikalavimų ir sąskaitose-faktūrose gali nurodyti kitą informaciją, nei buvo faktiškos pirkimo aplinkybės.

Pažymėjo, kad Patikrinimo aktas yra neaiškus, jame nenurodyta, dėl kokių konkrečių įmonių buvo išsiųsti paklausimai užsienio mokesčių administratoriams, neaišku, kurios šalies PVM mokėtojai yra užsienio subjektai, iš kurių buvo įsigyti naudoti automobiliai.

Apie Intrastatą

Dėl to kyla įtarimų, kad atsakymuose pateikta nekonkreti informacija mokesčių administratoriaus buvo interpretuojama tendencingai. Patikrinimo akte pateiktuose užsienio mokesčių administratoriaus atsakymuose nėra aiškiai nurodyta, kaip buvo apmokestinti atitinkami sandoriai. Rėmėsi VMI viršininko m. VA patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių 80 punktu ir manė, kad informacija, gauta iš užsienio šalių mokesčių administratorių, negali būti laikoma įrodymu konstatuojant PVM pažeidimus.

Patikrinimo akte išdėstyta informacija nekonkreti nepatikima ir dėl to negali būti įrodymu konstatuoti PVM pažeidimus: Švedijos mokesčių administratoriaus  m. Mokesčių administratorius nepatikrino Švedijos mokesčių administratorius m.

Švedijos mokesčių administratoriaus m. Iš Belgijos mokesčių administratoriaus atsakymo taip pat neaišku, kodėl Belgijos įmonė negalėjo taikyti maržos schemos: ar dėl automobilių kilmės, ar todėl, kad pardavimų neapmokestino PVM.

VA, ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo toliau — MAĮ straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi PVM suma apskaičiuota ne pagal patikrinimo medžiagą, o pagal po patikrinimo gautą informaciją. Tokiais veiksmais buvo apribota pareiškėjo teisė teikti pastabas dėl sprendime papildomai nurodyto pažeidimo.

Или вы полагаете, что это _она_ так считает в _уме_. - Ах да, - проговорил молодой человек, - я понимаю .

Teigė, kad ginčijamuose sprendimuose neįvertinta papildomai apskaičiuoto pardavimo PVM įtaka apmokestinamajam pelnui. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsiliepime į skundą nurodė, kad vietos mokesčių administratorius Patikrinimo akte nustatė, jog Bendrovė metais į buhalterinę apskaitą įtraukė naudotų automobilių įsigijimą iš Belgijos ir Švedijos PVM mokėtojų už 3 Lt.

Bendrovė m. Vilniaus AVMI nustatė, kad Bendrovė, parduodama naudotus automobilius, taikė specialią naudotų prekių apmokestinimo schemą. Bendrovė buhalterinės apskaitos registruose apskaičiavo ir PVM deklaracijose per metus deklaravo Lt skirtumas tarp pardavimo ir pirkimo kainos tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema marža ir Lt pardavimo PVM, apskaičiuoto nuo maržos.

KLKokia tvarka pateikiamos Intrastato ataskaitos internetu? KLŠiais metais pradėjome užsiiminėti prekyba padangomis, tačiau dalis prekių neatvyksta į Lietuvą. Ar reikia pildyti Intrastato ataskaitą toms prekėms, kurios neatvyksta į Lietuvą, o iš Vokietijos vežamos tiesiai į Rusiją?

Tačiau patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrovės pateiktose Belgijos ir Švedijos PVM mokėtojų išrašytose sąskaitose-faktūrose nėra nuorodos, kad pirkimo-pardavimo sandoriuose buvo taikoma speciali apmokestinimo PVM schema marža. Švedijos mokesčių administratoriaus atsakyme dėl minėtos įmonės yra nurodytas sandorių vykdymo laikotarpis m.

ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams

Pažymėjo, kad Švedijos mokesčių administratoriaus m. Belgijos mokesčių administratoriaus m. II—IV ketvirtį deklaravo tiekimų pareiškėjii už   eurų. Belgijos mokesčių administratorius nurodė, kad Bendrovė, atsižvelgusi į pirktų automobilių kilmę, maržos schemos taikyti negalėjo, kadangi minėta Belgijos įmonė naudotų automobilių pardavimo PVM neapmokestino, t. Šios nustatytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad Bendrovė nepagrįstai taikė specialią naudotų transporto priemonių apmokestinimo PVM schemą maržąir apskaičiuoti jai PVM, PVM delspinigius bei skirti minimalią PVM baudą.

Vadovavosi MAĮ 30 ir straipsnių nuostatomis ir teigė, kad svarbiausia aplinkybė, leidžianti taikyti specialią apmokestinimo PVM schemą maržą— ar specialią mokestinimo PVM schemą taikė naudotos transporto priemonės išgabenimo valstybėje esantis naudotos transporto priemonės pardavėjas.

Minėti Belgijos ir Švedijos mokesčių administratoriaus atsakymai yra teisėti, nenuginčyti, todėl abejoti juose pateikta informacija nėra pagrindo, be to, priešingų įrodymų Bendrovė nepateikė, nors MAĮ 67 straipsnio 2 dalyje ir ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams nustatyta, jog mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos.

Чего ты хочешь добиться от меня, вновь затевая - Я же _сказала_ тебе: сегодня мне показалось, что их мнение чуть переменилось. Синий Доктор не стала. - Слышал уже, - резко остановил ее Ричард, - и не думаю, что за этим следует искать какой-нибудь смысл. Быть может, и Синему Доктору ты надоела с этой темой не меньше, чем .

Akcentavo, kad jeigu minėtos užsienio įmonės veikė kaip aukciono organizatoriai ir jiems nebuvo prievolės, vadovaujantis PVM direktyvos straipsniu, išrašytose sąskaitose-faktūrose įrašyti nuorodą į minėtos direktyvos straipsnius ar nacionalines nuostatas apie taikomą maržos schemą, vadovaujantis iš užsienio mokesčių administratorių gauta informacija, kad minėtos įmonės maržos schemos netaikė, pagal PVMĮ straipsnio 2 dalį, pareiškėjas, parduodamas naudotus automobilius, taikyti maržos schemos negalėjo.

Tai įtvirtinta ir PVM direktyvos straipsnyje.

ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams

Rėmėsi MAĮ straipsniu, kuris suteikia teisę mokesčių administratoriui, priimančiam sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, pakeisti patikrinimo aktą, todėl manė, kad Vilniaus AVMI pagrįstai įvertino iš Belgijos mokesčių administratoriaus naujai gautą informaciją ir sprendimu papildomai apskaičiavo minėtą PVM sumą.

Be to, kitokio sprendimo priėmimas neatitiktų ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams mokesčių administravimo praktikos, nes lemtų ilgesnį Bendrovės mokestinį patikrinimą ir nepagrįstai didelių delspinigių apskaičiavimą. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog Vilniaus AVMI neteisingai apskaičiavo delspinigių sumą.

Vilniaus AVMI Patikrinimo aktu užfiksavo tik atliktą PVM deklaravimo ir mokėjimo patikrinimą, o pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumas nebuvo tikrinamas. Taigi pareiškėjas, vadovaudamasis Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, turi teisę pateikti patikslintas pelno mokesčio deklaracijas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas m. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl pareiškėjo teisės metais įsigyjant naudotus automobilius iš Belgijos ir Švedijos PVM mokėtojų taikyti specialią PVM apmokestinimo schemą — maržą. Teismas konstatavo, kad tiekiant PVMĮ straipsnio 2 dalyje nurodytas prekes, apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža, apskaičiuojama kaip atlygio išskyrus patį PVMkurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, ir sumos įskaitant PVMkurią jis sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šią prekę įsigydamas, skirtumas.

PVM mokėtojas, kuriam taikomos šio skirsnio nuostatos, turi teisę PVM skaičiuoti nuo visos tiekiamos prekės apmokestinamosios vertės, nustatytos šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka PVMĮ str. Teismas, įvertinęs aptartas nuostatas, darė išvadą, kad naudotų automobilių pardavėjas — PVM mokėtojas, parduodamas naudotus automobilius Lietuvoje, juos išveždamas į ES valstybes ar už EB teritorijos ribų, gali pasirinkti skaičiuoti PVM nuo maržos taikyti specialią apmokestinimo PVM schemą arba nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės.

PVM mokėtojas PVM nuo maržos gali skaičiuoti: 1 kai jis nuolat verčiasi naudotų automobilių tiekimu ir tiekia be PVM Lietuvoje ar EB teritorijoje įsigytus naudotus automobilius; 2 kai jis nuolat verčiasi naudotų automobilių tiekimu ir tiekia naudotus automobilius, kuriuos įsigyjant ES valstybėje automobiliai buvo apmokestinti taikant naudotų automobilių specialią apmokestinimo PVM schemą. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas nuolat verčiasi naudotų automobilių tiekimu.

ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams

Taigi iš išdėstytų nuostatų matyti, kad pareiškėjas, parduodamas iš Belgijos ir Švedijos įmonių įsigytas naudotas transporto priemones, PVM nuo maržos galėjo skaičiuoti tik tuo atveju, jei užsienio įmonės, iš kurių ji tuos automobilius įsigijo, taip pat ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams PVM skaičiavimo anyoption trader kopieren maržos schemą.

Teismas, remdamasis bylos duomenimis, taip pat nustatė, kad pareiškėjas metais vykdė ir į buhalterinę apskaitą įtraukė naudotų automobilių, įsigytų iš ES narių PVM mokėtojų Belgijos ir Švedijos įmoniųtiekimą Lietuvoje už 3 Lt. Ši įmonė m. II—IV ketvirtį deklaravo tiekimų pareiškėjui už eurų. Belgijos mokesčių administratorius nurodė, kad, atsižvelgusi į pirktų automobilių kilmę, maržos schemos taikyti negalėjo, kadangi minėta Belgijos įmonė naudotų automobilių pardavimo PVM neapmokestino, t.

Pareiškėjo argumentai, kad pateikti atsakymai neaiškūs ir netikslūs, nes nenurodyta, ar buvo atlikti užsienio įmonių mokestiniai patikrinimai ir pan. Pagal PVMĮ straipsnio 1 dalį PVM mokėtojai, tiekiantys į kitą valstybę narę prekes, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos privalo pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčių mokėtojais, prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitas.

Šiose ataskaitose pateikiama informacija apie kitų valstybių narių PVM mokėtojus, kuriems buvo patiektos prekės. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR Versija 03 forma ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės patvirtintos VMI viršininko m.

Ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams pakeitimai patvirtinti  m. III ketv. Teismas pažymėjo, kad tai, jog Vilniaus AVMI sprendimas dėl Patikrinimo akto tvirtinimo priimtas vadovaujantis Belgijos ir Švedijos mokesčių administratorių pateiktais duomenimis, gautais po patikrinimo akto surašymo, o ne patikrinimo metu surinkta medžiaga, teismo nuomone, neturi esminės įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi naujo patikrinimo atlikimas pagal gautą medžiagą neatitiktų geros mokesčių administravimo praktikos, teisingumo ir protingumo principų MAĮ 8 str.

How does a blockchain work - Simply Explained

Ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams straipsnio 2 dalies 5 punkte mokesčių administratoriui suteikta teisė, priimant sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, pakeisti patikrinimo aktą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas su gautais užsienio mokesčių administratorių atsakymais ir kita mokestinio patikrinimo medžiaga galėjo susipažinti ir pateikti savo argumentus ir pastabas nagrinėjant bylą MGK bei teisme, todėl taip pat atmestini jo argumentai, kad nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su informacija, kurios pagrindu priimti ginčijami sprendimai.

Keleiviai, jų daiktai

Teismas pažymėjo, kad skundo argumentai, jog visus automobilius įsigijo ES valstybėse narėse vykdomuose aukcionuose, kuriuose pardavėjai išrašė sąskaitas-faktūras, atitinkančias PVM direktyvos reikalavimus, PVM suma sąskaitoje-faktūroje atskirai nenurodyta, nagrinėjamu atveju nepaneigia iš Belgijos ir Švedijos mokesčių administratorių gautų duomenų, kad speciali PVM schema nebuvo taikyta, ir nekeičia ginčijamuose sprendimuose padarytų išvadų.

Teismas pažymėjo, kad kiekvienas mokesčių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos. Vienas svarbiausių mokesčių mokėjimo principų yra jų privalomumas MAĮ 8  straipsnis, taip pat žr.

Mokesčiai yra būtina valstybės funkcionavimo sąlyga, todėl konstitucinė pareiga mokėti  įstatymais  nustatytus mokesčius įstatymuose yra įtvirtinta kaip valstybės reikalavimas, skirtas visiems mokesčių mokėtojams Konstitucinio Teismo m.

ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams

Taigi tai, kad mokesčių administratorius m. Priešingai, mokesčių administratorius, siekdamas kaip galima tiksliau nustatyti, ar nebuvo pažeisti mokesčių įstatymai siekdamas patikrinti, kaip asmenys laikosi iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylančios pareigos mokėti mokesčiusatliko išsamius ir reikalingus jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Dėl pareiškėjo argumento, kad turėtų būti perskaičiuojamas mokėtinas pelno mokestis, nes turi būti mažinama apmokestinamojo pelno suma, teismas pažymėjo, kad tai nėra šios mokestinės bylos ginčo dalykas, kadangi šiuo atveju buvo tikrintas pareiškėjo apskaičiuotas ir sumokėtas PVM, o ne pelno ar kitas mokestis.

Nors pareiškėjas skunde teigė, kad apskaičiuojant delspinigius turėjo būti atsižvelgta į pelno mokesčio sumokėjimo į surenkamąją sąskaitą datą, o ne sprendime nurodytą datą, todėl turi būti patikslinta delspinigių suma, teismas, įvertinęs teritorinio mokesčių administratoriaus sprendimo turinį bei pridėtą delspinigių apskaičiavimo lentelę t. Pareiškėjas toliau — ir apeliantas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo m.

Apeliaciniame skunde nurodo, kad visi automobiliai buvo įsigyti ES valstybėse narėse vykdomuose aukcionuose, kur pardavėjai išrašė sąskaitas-faktūras, atitinkančias PVM direktyvos reikalavimus. Aukciono organizatorių išrašytos sąskaitos-faktūros nekėlė abejonių, kad taikoma speciali apmokestinimo schema, todėl Bendrovė sąžiningai mokėjo PVM. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik ES ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams mokesčių administratorių pateiktais atsakymais į Vilniaus AVMI pateiktus užklausimus ir neatsižvelgė į pareiškėjo pateiktus paaiškinimus.

Pareiškėjui mokestinio patikrinimo metu buvo apribota teisė susipažinti su šiais atsakymais. Pareiškėjo manymu, ES valstybių mokesčių administratorių pateiktų atsakymų į Vilniaus AVMI pateiktus užklausimus turinys yra prieštaringas.

Prisijungimas negalimas

Tai, kad atsakymuose yra informacija, jog tai yra tiekimas Bendrijos viduje, apelianto manymu, nesudaro pagrindo vienareikšmiškai teigti, jog buvo taikomas 0 procentų PVM tarifas.

Lietuvos mokesčių administratoriui pateikiama informacija, jog tiekimas buvo nepamokestinamas PVM, maržos schema negalėjo būti taikoma, apelianto nuomone, nepaneigia to, kad sąskaitos-faktūros atitiko aukciono organizatorių sąskaitoms-faktūroms keliamus reikalavimus — išskirta maržos suma, nenurodytas 0 procentų PVM tarifas. Lietuvos mokesčių administratoriui pateikiama informacija, jog tiekimas buvo vykdomas pagal įprastines tiekimo ES teritorijoje nuostatas, bendruomenės slaugos tyrimų strategija sąskaitoje konkrečios informacijos apie taikytą 0 procentų PVM tarifą, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad pareiškėjui atsiranda prievolė skaičiuoti pardavimo PVM.

Danijos mokesčių administartoriaus atsakyme patvirtinama, kad įmonės dažnai nesilaiko sąskaitų išrašymo reikalavimų taikant maržos schemą. Bendrovė pati kreipėsi į tiekėjus, prašydama patvirtinti, ar jie taiko specialią apmokestinimo schemą, tačiau atsakymo negavo, buvo nutraukta bendradarbiavimo sutartis ir Bendrovei neleista dalyvauti aukcionuose.

Dėl to, apelianto manymu, teigtina, kad iš ES valstybių mokesčių administratorių gautuose atsakymuose, kuriais remiantis buvo priimti skundžiami sprendimai, nėra nurodoma informacija, iš kurios būtų galima vienareikšmiškai spręsti, kad tiekimams buvo taikytas 0 procentų PVM tarifas.

Apelianto manymu, taip pat negalima teigti, kad sąskaitose aiškiai nurodyta, ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams pardavėjai netaiko PVM skaičiavimo nuo maržos schemos ir apeliantui turėjo būti aišku, kad apskaičiuojant PVM jis negali jo skaičiuoti nuo maržos. Apelianto nuomone, informacija, gauta iš užsienio šalių mokesčių administratorių, panaudota kaip įrodymas konstatuojant PVM skaičiavimo pažeidimus, yra nekonkreti ir nepatikima. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams prašo apeliacinį skundą ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams.

Atsiliepime nurodo, kad su Bendrovės apeliaciniu skundu nesutinka, nes mano, jog jame pateikti argumentai yra nepagrįsti. Bendrovės skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuris yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas išsamiai bei objektyviai išnagrinėjus visas su byla susijusias aplinkybes.

Pažymi, kad apmokestinimas PVM yra reglamentuotas PVMĮ, kurio 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte, kuriame nustatyta, kad PVM objektas ato mokesčių traktavimas pasirinkimo sandoriams pat yra prekių įsigijimas už atlygį šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės, kai prekes iš apmokestinamojo asmens, kuris vykdo savo ekonominę veiklą, t.